เตยหอมผลิตและจัดจำหน่าย

ขวดพลาสติก PET

ถังน้ำดื่ม 18.9 ลิตร ผลิตภัณฑ์ขวดพลาสติกหลายขนาด พร้อมฝา

น้ำดื่ม น้ำแข็งหลอดอนามัย

น้ำดื่มเตยหอมบรรจุขวดขนาด 350, 500, 600, 820 และ1,500 ml รวมถึงน้ำแข็งหลอดเล็ก หลอดใหญ่ และน้ำแข็งบด

OEM

รับออกแบบ และให้คำปรึกษาแบรนด์น้ำดื่มของคุณลูกค้าเอง

เตยหอมผลิตและจัดจำหน่าย

ขวดพลาสติก PET

น้ำดื่ม
น้ำแข็งหลอดอนามัย

OEM

ตัวอย่างผลงานผลิตน้ำดื่ม OEM

ตัวอย่างผลงานผลิตน้ำดื่ม OEM

กลุ่มบริษัทเตยหอม

กลุ่มบริษัทเตยหอม

กลุ่มบริษัทเตยหอม

    “เตยหอมมุ่งมั่น พัฒนา น้ำดื่มที่มี
คุณภาพ และได้มาตรฐาน เพื่อความ
พึงพอใจของลูกค้าสูงสุด”

    “เตยหอมมุ่งมั่น พัฒนา
น้ำดื่มที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน
เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด”

    “เตยหอมมุ่งมั่น พัฒนา น้ำดื่มที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด”

น้ำดื่มสะอาดได้มาตรฐาน

น้ำดื่มสะอาดได้มาตรฐาน

    ผลิตจากโรงงานผ่านการรับรองมาตรฐานองค์การอาหารและยา (อย.), รับรองการผลิตอาหารฮาลาล, ระบบประกันคุณภาพ GHPs และ HACCP

    น้ำดื่มผ่านกรรมวิธีการกรองตะกอน และฆ่าเชื้อด้วยระบบควบคุมคุณภาพน้ำดื่ม 16 ขั้นตอน

    ผลิตจากโรงงานผ่านการรับรองมาตรฐานองค์การอาหารและยา (อย.), รับรองการผลิตอาหารฮาลาล, ระบบประกันคุณภาพ GHPs และ HACCP

    น้ำดื่มผ่านกรรมวิธีการกรองตะกอน และฆ่าเชื้อด้วยระบบควบคุมคุณภาพน้ำดื่ม 16 ขั้นตอน

น้ำดื่มสะอาดได้มาตรฐาน

    ผลิตจากโรงงานผ่านการรับรองมาตรฐานองค์การอาหารและยา (อย.), รับรองการผลิตอาหารฮาลาล, ระบบประกันคุณภาพ GHPs และ HACCP

    น้ำดื่มผ่านกรรมวิธีการกรองตะกอน และฆ่าเชื้อด้วยระบบควบคุมคุณภาพน้ำดื่ม 16 ขั้นตอน

ขั้นตอน
การควบคุมคุณภาพ

ขั้นตอน
การควบคุมคุณภาพ

” สำหรับน้ำดื่มและพลาสติก “

” สำหรับน้ำดื่มและพลาสติก “

    บริษัท เตยหอมอุตสาหกรรม และเตยหอมพลาสติก จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล (HALAL),  มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ GHPs (Good Hygiene Practices) และระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)

    บริษัท เตยหอมอุตสาหกรรม และเตยหอมพลาสติก จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล (HALAL),  มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ GHPs (Good Hygiene Practices) และระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)